Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.shumaya.cz

 

1 Obecná ustanovení

1.1 Obchodní podmínky a reklamační řád je vyhotoven v souladu se zákony č. 89/2012 sb. 9 (Občanský zákoník) a 634/1992 sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) ve znění pozdějších přepisů. Ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou platná a závazná pouze pro nákupy prostřednictvím e-shopu www.shumaya.cz

1.2 Prodávající: prodávajícím se rozumí fyzická osoba SHUMAYA - Jiří Šina, se sídlem Olšany u Prostějova 288, 798 14, IČO: 70606692, DIČ: CZ7903304576, provozovatel e-shopu

1.3   Kupující

1.3.1 Kupujícím se rozumí registrovaný i neregistrovaný návštěvník e-shopu, který uskutečnil prostřednictvím tohoto prostředí nákup, nebo jinou  formou potvrdil souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3.2 Kupující se je vědom, že nakupuje alkoholické nápoje v zákonné definici tichých vín a potvrdil, že mu je 18 let a více.

 

2 Dodací podmínky

2.1 Kupující má možnost výběru dopravce dle své svobodné volby z několika možností, blíže specifikovaných v bodě 2.4.1 těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo si může zboží odebrat osobně na sídle prodávajícího.

2.2 Zboží skladem bude expedováno následující čtvrtek po připsání platby na některý z účtů prodávajícího (dle způsobů platby)

2.3 Prodávající si vyhrazuje lhůtu dodání až 3 měsíce od připsání platby pro zboží, které v době objednání nebylo skladem, ale z důvodu akce jej bylo možné objednat

2.4 Doprava a dodání zboží

2.4.1 Dopravní služby zajišťují smluvní partneři GEIS, s.r.o a Česká Pošta a.s. na základě jejich vlastních podmínek.

2.4.2 Prodávající neručí za poškození zboží způsobené dopravou. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí zkontrolovat a v případě zjištění poškození zásilku nepřevzít.

2.4.3 Osobní odběr je možný v sídle prodávajícího jen po předchozí telefonické domluvě. Prodávající není maloprodejce a neprovozuje prodejnu s pevnou prodejní dobou,

 

3 Platební podmínky

3.1 Vzhledem k povaze zboží nabízeného na e-shopu si kupující vyhrazuje pouze způsob platby předem a to formou bankovního převodu na účet 35-4426490287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., nebo úhradou z elektronické peněženky paypal.

3.2 Prodávající se zavazuje dodat se zbožím fakturu a dodací list.

3.3 Vzhledem k užitým možnostem plateb nespadá prodávající pod povinnost provozovat EET.

3.4 Cena zboží se může měnit. Zejména s ohledem na vývoj kurzu koruny proti euru a jihoafrickému randu. Cena zboží v okamžiku potvrzení objednávky je však pro každou objednávku závazná a to i pro objednávky zboží, které v době objednání nebylo skladem.

 

4 Ochrana spotřebitele

4.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a závazném nařízení parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR) ve znění pozdějších přepisů.

4.2 Uchovávaná osobní data slouží výhradně pro potřebu e-shopu www.shumaya.cz a nejsou poskytována žádným třetím osobám s výjimkou předání nezbytných údajů smluvním dopravcům za účelem dodání zboží.

4.3 Kupující má v souladu se zákonem právo požádat o výmaz či změnu osobních údajů z databáze prodávajícího, a to buď formou e-mailu zaslaným na info@shumaya.cz nebo telefonicky na +420 776644221.

4.4 Informace o kupujících se uchovávají v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, nebo sídlo společnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, u fyzických nebo právnických osob také IČO, DIČ.

 

5 Reklamační řád

5.1 Kupující má v souladu s právním řádem ČR právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

5.2 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.3 Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem.

5.4 Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

5.5 Kupující musí reklamaci vyřizovat ihned po zjištění závady. Pro posouzení kvality reklamovaného vína důrazně doporučujeme dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve. Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího v rozporu s písemnými pokyny dodanými prodávajícím (např. na etiketě).

5.6 Reklamace se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).

5.7 Reklamace je možné uplatnit:

  • telefonicky na telefonním čísle 776644221
  • e-mailem na info@shumaya.cz
  • poštou na adrese prodávajícího

5.8 V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

5.9 V případě neoprávněné reklamace kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a reklamované zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jím uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

5.10 Podmínky (poměrná část kupní ceny, termín) vrácení peněz jsou ustanoveny na základě dohody s kupujícím, pouze však formou bankovního převodu na účet kupujícího, bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro kupujícího. Pokud není stanoveno jinak je lhůta na vrácení peněz 7 dnů od ukončení reklamce.

5.11 Kupující je na základě reklamačního protokolu informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem na jím registrovanou e-mailovou adresu.

 

6 Záruční a reklamační podmínky

6.1 Záruční a reklamační podmínky se řídí občanským zákoníkem, konkrétně v rozsahu §2095 až 2112 a §2165 až 2174

6.2 Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

6.3 Záruční doba na jakost vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. a řídí se občanským zákoníkem, konkrétně v rozsahu §2113 až 2117

6.4 Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku o definici jakosti zboží.

6.5 Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve.

6.6 Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem (např. v rozporu s pokyny na etiketě) ze strany kupujícího.

6.7 V případě reklamace jakosti bude zboží odborně posouzeno třetí stranou, jejíž posudek bude přiložen do reklamačního protokolu.

 

7 Odstoupení od smlouvy

7.1 Dle občanského zákoníku, konkrétně §1829 až 1837, má kupující, který je soukromou osobou, právo odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží.

7.2 Kupující potvrzením souhlasu s všeobecnými podmínkami e-shopu www.shumaya.cz prohlašuje, že byl řádně seznámen s možností odstoupit od smlouvy dle §1829 občanského zákoníku a to včetně odstavce 2 výše zmíněného paragrafu.

7.3 Kupující je dle §2151, odstavce a povinen zboží dodat neporušené v původním obalu

7.4 Dle §1832 budou kupujícímu uhrazeny pouze skutečné a doložené náklady spojených s vrácením zboží a také mu budou navráceny náklady ve výši nejlevnějšího způsobu dodání zboží i za situace, že si kupující objednal jiný typ dopravy.

7.5 Kupující se zavazuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy informovat písemně na e-mailovou adresu info@shumaya.cz, kde uvede číslo účtu, ne který budou vráceny peníze.

7.6 Prodávající se zavazuje vrátit prodávajícímu peníze do 7 dnů ode dne, kdy převzal vrácené zboží.

7.7 Prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku, nebo její část v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat, nebo se výrazně změnila cena, nebo podmínky dodavatele zboží.

7.8 Prodávající bude v případě odstoupení od smlouvy neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Kupující má právo na převod celé, nebo části kupní ceny na účet jím uvedený, nebo na změnu objednávky.

 

8 Ochrana autorských práv

8.1 Veškeré uveřejněné podklady na e-shopu www.shumaya.cz (fotografie, videa, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. a jejich další šíření a využití je povoleno jen s písemným souhlasem provozovatele e-shopu.

 

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2018 a prodávající si vyhrazuje právo je v nutných případech měnit (změna zákonných ustanovení, změna obchodních partnerů a podobně)

9.2 Prodávající potvrzením těchto obchodních podmínek potvrzuje, že dovršil 18 let a je právně způsobilý k nákupu alkoholických nápojů.